February 20th, 2007

Я Африка

LOCUS AMOENUS

Так, “… Безперечно, Україна була окраїною Європи, межею проти іншого, неєвропейського світу. Як Іспанія на Заході, так Україна на Сході Європи боронила останні бастіони європейського духу… Але, борючись, вона жила європейським життям, … завжди європейським розвитком. В українців було європейське наставлення, а це рішає… Україна – частина духовна Європи, … і тут нема чого європеїзувати: треба тільки підтримувати її вічний європейський дух. Органічний шлях українського розвитку європейський” [Крупницький Б. Основні проблеми історії України. – Мюнхен: Вид-во УВУ, 1955. –С. 167]. Те ж саме твердження присутнє у працях Ю. Липи [Липа Ю. Призначення України / Передм. В.Мороза. – Львів: Просвіта, 1992. – 270 с.], В. Янева [Янів В. Протиставлення Сходу й Заходу з психологічного погляду // Визвольний шлях. – 1953. - № 6 – 7 ; Янів В. Проблема психологічного окциденталізму України // Визвольний шлях. – 1965. - № 10].

Головний акцент у визначенні сутності української ментальності ставиться на геополітичній “межовості” (“мезо-“) самої України , її “ПРОМІЖНОСТІ” (латин. perineum, грец. perinaeon), але з причин “остійського” становища щодо Pax Romania et Germania домінантою розглядається “Схід” – “Дике Поле”, Ukpaina, όύ–κράίνώ (старо-грецьке) “не-оброблена (земля)”, “цілинні землі” (agri deserti), степ: “… Тут можна … звернутися до американської аналогії… Людина пограниччя – піонер і ковбой – стала в багатьох відношеннях репрезентативним американцем. Звичаї й установки, що виникли в умовах пограниччя, забарвили собою весь американський побут, не виключаючи землі … східного побережжя… Українською людиною пограниччя був козак, що в 16 – 17 сторіччях став репрезентативним типом свого народу… Військова організація пограниччя поширилася на розлогі простори” [Лисяк – Рудницький І. Україна між Сходом і Заходом // Народна творчість та етнографія. – 1996. - № 1. – С. 36; заг. – С. 33 - 39].

На “границі двох світів” (за В. Яневим) породжуються межові ситуації (Grenzsituation) - життя перебуває під постійною загрозою, є непевним, проблематичним: “…Постійна загроза смерті, випадковість , терпіння в житті українця вели до вироблення двох типів реакцій: авантюрно – козацького та потаємного існування. В ідеальному продовженні авантюрно-козацький тип вів до виникнення ентузіастичного компонента, а притаманне існування супроводжувалося “відступом у себе”, “звуженням контактів зі світом”…” [Бійчук Г. Особливості української ментальності: Погляди етнопсихологів // Історія в школі. – 1997. - № 10 – 11. – С. 3 ; заг. – С. 1 – 5].

Відбувається “передставлення” буття з нижчої форми “біотичного”, тваринно-природного існування на його вищу, “екзистенціяльну форму”, де віссю ставлення до життя стає “трансценденція” – ідея чи ідеал [Кульчицький О. Риси характерології українського народу // Енциклопедія українознавства: У 2-х тт. – Мюнхен – Нью-Йорк: Молоде життя, 1949. – Т. 2. – С. 713; Гринів О. Співвідношення християнського і національного ідеалів української людини в дослідженнях Володимира Янева // Народна творчість та етнографія. – 2000. - № 4. – С. 119; заг. – С. 117 - 122]. “…Тоді, - пише В. Янев, - різниця між простим “буттям” і справжнім “існуванням” обрисовується гостро, людина хоче знайти у своїм бутті глибше відношення до транценденції… При цій формі віссю відношення життя стає не воно саме, не турбота про життя, але щось вище за нього, якась “трансценденція”, якась ідея чи ідеал, що переступає й перевищує границі життя” [Янів В. Релігійність українця з етнопсихологічного погляду // Релігія в житті українського народу. — Мюнхен-Рим-Париж, 1966. — С.181; Цит. за: Москалець В.П. Психологічне обгрунтування української національної школи. – Львів: Світ, 1994. – С. 71; заг. – 120 с.].

Або: “… шукали ми істини у потойбічнім, у трансценденції, находячи її відблиск у Божій всюдиприсутності, наявним віддзеркаленням якої була розкішна українська природа” [Цит. за: Дахній А.Й. Культурне відродження України в контексті європейської духовної традиціцї (Екзистенціальні мотиви в українській культурі) // Проблеми державності та національно-культуне відродження України / Відп.ред. В.П. Лисий. – Львів: Світ, 1993. – С. 10; заг. – С. 9 - 16].

Власне як наслідок “пост-міфологічної схеми універсуму” з його елементом “архе” , в українців , навпаки, основним архетипом стає “особливе місце” (lokus amoenus), “НАШ периметр простору” (Україна), в якому відчувається у своїй приватності єдність цілого (наприклад, міжетнічне “ми – козаки”), а у цілому – своя приватність (неповторні “я” – спершу як русич, литвин, молдаван, черкес, абазин, татарин та ін., потім – як наділений певною характерною ознакою, що відображає “сміхованське” прізвисько).

Знаменним вже видається те, що в рік зруйнування Запорізької Січі (1775) в іншому кінці європейського цивілізаційного простору народжується держава – США – на цій же ідеї співіснування (“братолюбія”, “філадельфії”) егоцентричних “я” в рамцях досконалого Закону (Конституції), що поважає егоїзм та обмежує свободу тільки в крайніх випадках його загрози егоїзмові рівноправних “я” та корпоративно-державному.

Україна “виокремлена” (“украяна”) від решти: “… “Кадош” означає (на івриті, - О.Г.) “святе” і “відняте”, “відокремлене”. “Кадеш, кадеш, кадеш” – лунає у Ісайї. Свят, свят, свят наш Господь. Він святий у просторі – отже відокремлений від простору, святий у часі – отже відокремлений від часу. Святий – означає відокремлювати, і навпаки, все відокремлене – святе” [Эпштейн М.Н. Учение Якова Абрамова в изложении его учеников // Логос (СПб). – 1991. - №1. – С.214].

Україна (пор. із санскр. ukhraiia "пагорб, курган") – це своєрідний медіум між людиною та універсумом, що дозводляє “встановити стосунки” з космосом та Всевишнім. Людина в Україні реалізує себе не просто як “Людина Просторова”, тобто сформована і зумовлена специфічною якістю простору — рельєфом, ландшафтом, як це лише бачиться О. Дугіну [Дугин А.Г. Основы геополитики: Геополитическое будущее России. – М.: Арктогея, 1997. – С.13; заг. – 408 с.], а як людина “сакрального простору”, “священного кола”, “центру світу”, де зустрічаються Небо і Земля, де в людині здійснюється ця зустріч , через неї проходить доторк усіх світів та всіх зв'язків — минулого, теперішнього і майбутнього.
Я Африка

ПРИТЯЖЕНИЕ ЧЕРНОГО СОЛНЦА

Алексей ИЛЬИНОВ
ПРИТЯЖЕНИЕ ЧЁРНОГО СОЛНЦА

AHNENERBE "Nacht und Nebel" (Autarkeia)

Где обретается Чёрное Солнце - Schwarze Sonne? Кому дано
узреть его? Поэтичный чилийский конспиролог и адепт мистического
кристианства Мигель Серрано в своей работе "Ману" отмечает,
что Чёрное Солнце расположено позади Золотого Солнца нашей галактики.
Именно в этой точке находится вход и выход из не-Демиургической
Вселенной
. А ещё Чёрное Солнце - синоним "Астральной
трубы" инициаций
. Право- и Левосторонние Свастики
образуют, соединяясь, т.н. "Колесо катаров" или "Мельницу
Вотана", которую вращают три провидицы-Норны.
Вращение
этого Колеса означает трансцендентную жизнь нордического Homo
Heroicus
, не ограниченную нашим видимым "миром",
над коим довлеет Дамоклов Меч материи, времени и пространства.
Что нам известно о тех, кто, быть может, преодолел их и скрылся
навеки из глаз людских? Не более чем догадки и досужие домыслы,
плюс к тому же уже "причисленные" кем-то "наверху"
в разряд табуированных, не подлежащих обсуждению. Но, несмотря
ни на что, "Миф Ahnenerbe" рушит запреты и находит
лазейки в подсознание последних нонконформистов-романтиков, искренне
ненавидящих бессмысленную участь червей и стремящихся быть вне
их мерзостной клоаки. В истории "Немецкого общества по
изучению древней германской истории и наследия предков"

(в просторечии Ahnenerbe), самой загадочной организации Третьего
Рейха, скрывается нечто ИНОЕ, что способно (не иначе!) сокрушить
основы цивилизации, стать её посмертным кошмаром. Страницы "предупреждающих"
книг, где Миф объяснён с "рациональной" точки зрения,
смешны, наивны и нелепы. Дешёвая труха, обречённая сгинуть в свирепом
и священном огне! И это пройдёт…

Эзотерический dark electronic/noise проект AHNENERBE
продолжает линию исследователей глубин "инобытия", самоуглублённых
и метафизичных Inade, Endura, Predominance, First Law, Herbst9
и им подобных. Это погружение в космический Тартар, где "человеческому"
отказано в чём-либо, вплоть до "незыблемого" права на
существование. То, что "извлекается" оттуда, впечатляет
и одновременно внушает ужас, ибо корпускулы разума отказываются
адекватно воспринимать сие. "Магическое послание"
AHNENERBE
(уж, не из системы ли Альдебарана оно, куда, согласно
легенде, направился межзвёздный дисковидный корабль Рейха?) следует
искать в протяжных, затягивающих внутрь, электронных и компьютерных
звуках, гипнотически гудящих дронах (drones), акустически-шумовых
потоках и минималистской вычурности cut up-коллажей. Странная,
ни с чем не сравнимая, тёмно-эпическая музыка, не поддающаяся
описанию, если такое возможно! Неоритуальная музыка "крови
и духа"
для проведения литургических богослужений в крипте
Вевельсбурга, на площадях грядущего футуристического Берлина Шпеера
и на замёрзших просторах Neuschwabenland-а! Разные, переплетающиеся
между собой, тональности и звуковые мистериальные ландшафты, соединяющиеся
в монолитное произведение, чьим "автором" является холодная
и равнодушная Бездна Мирового Льда. Блуждания среди электроакустических
вибраций, накатывающих волн фонового гула и неуютных дарк-эмбиентных
обветренных пустошей будут продолжаться до тех пор, пока обессилевший
смельчак окончательно не растворится в них, дабы однажды, когда
настанет срок, вернуться обратно Героем, Богом, Годо, Солнцечеловеком-Sonnenmensch,
Последним Аватарой.


"Nacht und Nebel" - посвящение всем тем, кто
терпеливо, веруя и молясь, выковывает в эпицентре Великой Полуночи
Оружие Возмездия, чтобы направить его против оккупационной
власти Демиурга
и разорвать Круг Вечного Возвращения!
"Солнечный ветер может достичь зоны Великой Тишины, тотальной
тишины, куда, казалось бы, не доходит никакая вибрация. И даже
свет всасывается Черными Дырами, Черным Солнцем или "Звездной
Трубой", Свастикой, где все обрушивается само на себя, все
видимое и известное рациональному уму" (Мигель СЕРРАНО)


AUTARKEIA - Nordic Audio Modern (Литва)
http://www.autarkeia.org

Подготовлено Алексеем ИЛЬИНОВЫМ по материалам INTERNET

Остальное автора:
http://www.narratif.narod.ru/expert.htm