September 9th, 2007

Я Африка

Националистическая конференция! Приглашаем!

Інформаційне повідомлення
27-28 жовтня 2007 р. в м. Івано-Франківську у рамках теми “Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови Української держави” відбудеться ІІІ міжнародна наукова конференція “Ціннісно-смисловий вимір буття українського суспільства і перспективи українського націоналізму”.


Матеріали можна подавати до 28 вересня.


Collapse )

Мои выступления на прошлых конференциях:

1. Гуцуляк О.Сонячна онтофанічнічна сакральність як базова духовна цінність
українського народу // Ідеологія українського націоналізму на сучасному
етапі розбудови Української держави. Матеріали Міжнародної наук. конф.
Івано-Франківськ, 12-13 жовтня 2006 р./Наук. ред. О.Сич. - І.-Ф.: Місто -
НВ, 2006. - С.84- 98.
2. Гуцуляк О.Б. Інтровертний та екстравертний аспекти української
ментальності в перспективі між націоналізмом та космополітизмом // Стосунки
Сходу та Заходу України: суб єкти, інтереси, цінності. Зб.наук. пр. -
Луганськ: Знання, 2007. - С.275 - 285.