April 14th, 2009

Я Африка

Еще раз о Гоголе

Этнический украинец Н.Гоголь не просто осознавал себя украинцем, но и создал украинскую художественную действительность. И речь идет не только о сугубо украинских "Вечерах на хуторе…", но и о петербургском цикле, и о "Мертвых душах", где вся гоголевская новизна в конечном счете возникла из "остранненного", украинского взгляда на российскую повседневность, дикость и смехотворность которой не замечал русский абориген, даже конгениальный Гоголю, например, тот же Пушкин.

Александр Глотов, доктор филологических наук, профессор (Тернополь).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА УКРАИНЫ: МАТРИЧНЫЙ ПРОЕКТ
http://www.russistica.narod.ru/irliua/glotov01.htm


Євгенія Прохоренко. НОВІ ВИДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГОГОЛІАНИ

Гоголь М. Зібрання творів : у 7 т. / М. Гоголь [редкол. М. Г. Жулинський (голова) [та ін.] ; упоряд. П. В. Михед ; Національна академія наук України Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка]. - К. : Наукова думка, 2008.

Т. 1 : Вечори на хуторі біля Диканьки. - 2008. - 256 с. : іл., портр. - Зміст: Гоголь: дух і слово : [вступ. сл.] / М. Жулинський ; Микола Гоголь - апостол живих душ : [передм.] / П. Михед ; Сорочинський ярмарок / пер. А. Хуторяна ; Вечір проти Івана Купала / пер. І. Сенченка ; Майська ніч, або Утоплена / пер. М. Рильського ; Втрачена Грамота / С. Васильченко ; Ніч перед Різдвом / пер. А. Хуторяна ; Страшна помста / пер. І. Сенченка ; Іван Федорович Шпонька та його тітонька / пер. Остапа Вишні ; Зачароване місце / пер. С. Васильченко ; Коментарі / П. В. Михед, Т. В. Михед
Т. 2 : Миргород. - 2008. - 240 с. : іл., портр. - Зміст: Старосвітські поміщики / пер. П. Панча ; Тарас Бульба / пер. А. Хуторяна ; Вій / пер. П. Панча ; Повість про те, як посварився Іван Іванович з Іваном Никифоровичем / пер. М. Рильського ; Коментарі / П. В. Михед, Т. В. Михед.
Т. 3 : Драматичні твори. - 2008. - 200 с. : іл., портр. - Зміст: комедія в п'яти діях: Ревізор / пер. Остапа Вишні ; зовсім неймовірна пригода на дві дії: Одруження / пер. Остапа Вишні ; Додатки до комедії "Ревізор" / пер. Д. Бобиря ; Коментарі / Н. О. Колосової, Н. Р. Мазепи.

Нове видання творів Миколи Гоголя у семи томах містить всі художні та переважну більшість літературно-критичних, публіцистичних і духовних творів письменника в перекладах українською мовою.
У коментарях представлена бібліографія перекладів окремих творів письменника українською мовою.
У 2008 році світ побачили перші три томи, у цьому році заплановано вихід двох наступних томів.

Микола Гоголь: українська бібліографія / Національна академія наук України Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; Гоголезнавчий центр Ніжинського державного університету ім. М. В. Гоголя ; [уклад.: П. В. Ми­хед, Л. В. Гранатович, Н. В. Кузьменко]. – К. : Академперіодика, 2009. – 258 с.

Бібліографічний покажчик містить переклади творів Гоголя українською мовою, що ведуть свій початок від 1850 року – часу першого перекладу повісті “Тарас Бульба”, і завершується 2007 роком. Бібліографовані переробки творів письменника, призначені для сцени, а також адаптовані для певної аудиторії. Базову основу покажчика складають літературно-критичні праці українських вчених, які були написані в Україні та в діаспорі.

Родословие Н. В. Гоголя : статьи и мате­риалы / Департамент культуры г. Москвы ; “Дом Н. В. Гоголя” – мемориальный музей и научная библиотека ; Гоголеведческий центр Нежинского государственного университета им. Н. Гоголя ; Институт литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины ; под общ. ред. В. П. Викуловой ; сост. и авт. вступ. ст. П. В. Михед. – М. : Фестпартнер, 2009. – 336 с.

Книга містить статті вчених різних стран, при­свячені вивченню родослівної великого письменника, та відповідні матеріали біографів, критиків і письменників. До цього часу ці документи існували у важкодоступних для сучасного читача джерелах, у тому числі й іншими мовами. Зібрані разом, вони висвітлюють історію осмислення проблеми і вперше публікуються під однією обкладинкою. Генеалогічне дерево Гоголів і бібліографічна довідка про опубліковані джерела доповнюють книгу.

Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя : нежинский период (1820-1828) / сост. Н. М. Жар­кевич, З. В. Кирилюк, Ю. В. Якубіна / авт. вступ. ст. П. В. Михед. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Нежин: ООО «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2009. – 260 с.

Літопис висвітлює події життя і творчості Миколи Гоголя, які зафіксовані в листах, документальній базі Гімназії вищих наук кн. Безбородька та мемуарній літературі. Події подані у контексті європейської історії та історії Російської імперії, літературного і культурного розвитку.

Н. В. Гоголь и славянский мир (русская и украинская рецепции) : Сб. статей / Ред. Н.В. Хомук. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2008. – Вып. 2. – 394 с.

Збірник є продовженням реалізації міжнаціонального проекту, що об’єднує російських і українських філологів. Проблеми поетики, рецепції творчості М. В. Гоголя розглядаються в широкому контексті слов’янської культури і міжнаціональних стосунків.

Нові Гоголезнавчі студії. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – Вип. 5 (16). – 414 с.

Гоголезнавчі студії. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – Вип. 17. –292 с.

До збірників увійшли статті, в яких ви­світлені проблеми творчої спадщини Миколи Гоголя, україно- і російськомовні бібліографії, анкети відомих вчених, рецензії на нові гого­лезнавчі студії.

http://www.russistica.narod.ru/irliua/prezent.htm
Я Африка

(no subject)

На официальном сайте Президента РФ размещен текст поздравительной телеграммы
коллективу Института философии Российской академии наук с 80-летием со дня основания института:
http://www.kremlin.ru/text/news/2009/04/215033.shtml
«Институт философии РАН является одной из крупных и авторитетных академических школ. В его стенах выросла целая плеяда блестящих ученых, обогативших мировую философскую мысль. Имена и труды А.Ф.Лосева, Э.В.Ильенкова, А.А.Зиновьева, М.К.Мамардашвили хорошо известны как в России, так и за её пределами..."
http://agranovsky.livejournal.com/283392.html

_____________________________________

Мераб Мамардашвили: "… Русским присущ специфический нюанс, связанный со старой русской традицией, восходящей к исторической интерпретации христианства. Русскому православию свойственна подавленность, почти эмбриональное состояние духа. Это — своего рода болезнь подавленной духовности, находящей удовольствие в своем эмбриональном состоянии, всегда более богатом, чем состояние, уже облеченное в форму. Исторически так сложилось, что русская культура всегда избегала форм, и в этом смысле она ближе хаосу, чем бытию" [Цит. за: Абрамин Г. Мераб Мамардашвили и грузинський милитаризм // Русский журнал. — 2006. — 29 сент. // http://www.russ.ru/stat_i/merab_mamardashvili_i_gruzinskij_militarizm].

«… Я долго жил в России и пишу не только по-грузински, но и по-русски. Но во мне намного сильнее антирусское начало, чем в наших антирусских политиках, поскольку они принимают исходные данные проблемы, саму зависимость от внешнего врага, на которой они слишком сосредоточились. Они не замечают, что зависят от решений русских относительно самих себя. С этим надо решительно порвать. Мы должны отделиться. Хватит вместе с русскими страдать и вместе с ними жить в дерьме!» [Цит.за: http://allanrannu.livejournal.com/196501.html].
______________________________________

Вывод: плюнь в глаза, а он скажет, что это роса падает :)